Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 februari 2015

“Ambtelijke fusie moet je echt als een tussenstap beschouwen”

Statenlid Josine Meurs spreekt op vergadering D66 Voorne

Op vrijdagavond 13 februari organiseerde D66 Voorne haar openbare ledenvergadering in Hellevoetsluis. De leden bespraken onder meer de stappen die worden gezet om tot een ambtelijke samenwerking op het eiland te komen. Onder de noemer Voorne Vooruit zijn fractievoorzitters van de drie gemeenten in gesprek om de ambtelijke organisaties te laten samenwerken. In mei of juni moeten de eerste concrete resultaten op tafel liggen die tot deze samenwerking zullen gaan leiden.

Geesten rijp maken

De drie D66 fracties in de drie Voornse gemeenten zijn het volledig eens dat deze samenwerking noodzakelijk is en dat er ook snelheid moet worden gemaakt. Zij werden in hun opvatting gesteund door Provinciale Statenlid Josine Meurs, die op deze ledenvergadering een uitgebreide presentatie verzorgde. Vanuit de provincie kon zij nadrukkelijk beamen dat schaalvergroting als onvermijdelijk wordt gezien. Naar haar overtuiging mag het niet bij een ambtelijke samenwerking of ambtelijke fusie blijven. “Uit ervaring weet ik dat er veel risico’s kleven aan ambtelijke samenwerkingen. Er kan enorm veel geld weglekken in gemeenschappelijke regelingen. Vaak is het niet goedkoper, is het niet beter en is het niet prettiger voor de bevolking. Het is geen optimale oplossing om bij een ambtelijke samenwerking te stoppen. Wel kan ik goed begrijpen dat dit een noodzakelijke tussenstap is om de geesten rijp te maken en dat het de opmaat vormt om te komen tot één gemeente op Voorne.”

Groeien door verduurzaming

Tevens ging Josine Meurs in op de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten. Zij verwacht dat D66 in Zuid-Holland een goed resultaat zal boeken. In de peilingen staat de partij er goed voor. Belangrijk punt in de verkiezingen voor D66 is de vergroening van onze economie. Groen=Groei, zo luidt haar motto. Economie en duurzaamheid kunnen en moeten hand in hand gaan. Dat is de boodschap die zij consequent wil uitdragen. Er liggen veel kansen in Zuid-Holland voor onder meer het verder uitrollen van warmtenetten, het benutten van reststromen en het ontwikkelen van een biobased economy. De regionale ontwikkelingsmaatschappij is op dat punt goed bezig. Ook is er – hoewel Zuid-Holland een van de arme provincies is die geen honderden miljoenen reserves heeft – enige investeringsruimte. Zo wil Zuid-Holland investeren in de getijdencentrale in de Grevelingen, die een impuls zal geven aan de ecologie, de economie, de recreatie en de natuur.

Streng op financiën

Volgens Meurs heeft D66 in de provincie, ondanks alle kritiek die je op dit orgaan kunt hebben, toch heel wat bereikt. Zij noemt onder meer het strenge, financiële beleid, waardoor de begroting van 1 miljard is teruggebracht naar 700 miljoen euro, waardoor de lasten voor burgers zijn gedaald. “Ik heb in de provincie van sommigen de bijnaam Margaret Thatcher gekregen, omdat ik altijd heel streng ben geweest op de financiën. Het is tenslotte geld van ons allemaal en daarmee moeten we zeer zorgvuldig omgaan.” Meurs loopt ook niet weg voor problemen die nog niet zijn opgelost, zoals de vervoersproblematiek en meer specifiek de ontsluiting van Voorne. Maar dat zijn volgens haar onderwerpen die in veel gevallen de provinciale reikwijdte ontstijgen. Wel kan zij, en dat zal zij ook doen, vanuit de provincie bij het Rijk aandacht vragen voor deze problematiek. Maar het is een illusie om te denken dat zulke onderwerpen even door de provincie in een korte periode worden opgelost.

Metropoolregio

Voor de metropoolregio kan zij nog niet heel veel enthousiasme opbrengen, al realiseert zij zich terdege dat deze ook kon ontstaan door het vacuüm dat het provinciebestuur liet ontstaan. “Mijn belangrijkste probleem met de metropoolregio is tweeledig: enerzijds doordat de vervoersproblematiek in de regio’s die aanpalend zijn aan de metropoolregio in de verdrukking kan komen waardoor de aansluiting op de metropoolregio minder goed zal ontwikkelen. Anderzijds heb ik problemen met de democratische legitimiteit van de metropoolregio. Je kunt van de provincie vinden wat je wil, maar daar zitten wel gekozen mensen en een bestuur dat verantwoording aflegt aan de leden van de provinciale staten. En in de metropoolregio is dit veel minder goed geregeld.”

D66 Voorne Ledenvergadering