Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 mei 2014

“Wij gaan voor duurzaamheid in alle gemeentebesluiten”

De gemeente Westvoorne heeft een nieuw college van Burgemeester en Wethouders en D66 Westvoorne is blij dat zij daarin een rol vervult. Drie wethouders, gelijk verdeeld over Partij Westvoorne, VVD en D66, zullen samen met burgemeester De Jong de komende vier jaar het beleid uitstippelen en daarbij nauw samenwerken met de gemeenteraad, maar ook zoveel mogelijk met burgers en organisaties van inwoners. Dat is een belofte die D66 zijn kiezers heeft gemaakt, en die de partij ook zal nakomen.

Duurzaamheidstoets

Een andere, belangrijke verkiezingsbelofte van D66 Westvoorne is het strijden voor meer duurzaamheid in deze gemeente. En dat is gelukt. D66-wethouder Erik Mulder heeft in zijn portefeuille het onderwerp Duurzaamheid als cruciaal beleidsterrein opgenomen. In de praktijk betekent dit dat bij elk onderwerp waarover de gemeente beleid maakt, er altijd een duurzaamheidstoets plaatsvindt. Of het nu gaat om de inkopen van de gemeente, het bouwprogramma of de samenwerkingsverbanden die de gemeente aangaat: duurzaamheid is een voornaam criterium waarnaar in elk college- of raadsbesluit apart gekeken wordt.

Brede scholen en gezonde kernen

Ook het verkiezingsonderwerp Brede Scholen krijgt in deze coalitie de aandacht die echt noodzakelijk is. Naast de zorg voor kwalitatief goed onderhoud van schoolgebouwen en de stimulering van goed onderwijs werkt de coalitie deze periode aan belangrijke besluitvormingvorming om een ‘brede school’ in de kernen Oostvoorne en Rockanje te realiseren.

Ook het ‘kleine-kernenbeleid’ dat D66 op de agenda plaatste, zal deze coalitie voortvarend oppakken met als doel om drie vitale kernen (Oostvoorne, Rockanje en Tinte) te realiseren door onder meer dorpsvernieuwing en het behouden en verankeren van de aanwezige voorzieningen. Dit alles zal vorm krijgen in een nog op te stellen beleidsnotitie ‘Kleine kernenbeleid’.

Financieel verantwoord beleid

Met de zware portefeuille Financiën neemt wethouder Mulder ook de verantwoordelijkheid voor de financiële huishouding in de gemeente. De financiën moeten op orde blijven via een sluitende (meerjaren-)begroting, zonder de lasten voor de inwoners te verhogen en waar mogelijk te verlagen. Doordat Erik Mulder in het bestuur van de gemeente plaatsneemt, is de raadszetel die hij begin april had aanvaardt, vrij gekomen. Wim Hartog, de nummer twee van D66 Westvoorne, schuift daarom door en wordt de komende vier jaar raadslid voor D66.

Erik Mulder, wethouder voor D66 in Westvoorne, bedankt namens de partij alle mensen die op D66 hun stem uitbrachten.

Erik Mulder, wethouder voor D66 in Westvoorne, bedankt namens de partij alle mensen die op D66 hun stem uitbrachten.

D66 Westvoorne bedankt alle inwoners voor het vertrouwen en met name alle mensen die op 19 maart jongstleden hun stem op de partij hebben uitgebracht. Heeft u vragen aan D66 of wilt u zich inzetten voor de partij, stuur dan een e-mail naar D66Westvoorne@gmail.com.